Державне космічне агентство України втратило ряд ключевих повноважень

Новини

Постановою Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 р. №1072 (текст якої тільки зараз розміщено на Урядовому порталі) внесено зміни у Положення про Міністерство розвитку економіки торгівлі та сільського господарства України (пункт 10 Змін) та у Положення про Державне космічне агентство України (пункт 14 Змін).

ПОВНОВАЖЕННЯ, ЯКІ ОТРИМАЛО МІНІСТЕРСТВО:

Фрагмент оновленого Положення про Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

1. Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує:
– формування та реалізацію державної політики у сфері космічної діяльності.

3. Основними завданнями Мінекономіки є
– забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері космічної діяльності.

4. Мінекономіки відповідно до покладених на нього завдань:

259-1) розробляє концептуальні основи державної політики у сфері дослідження та використання космічного простору в мирних цілях та інтересах держави;
259-2) забезпечує організацію космічної діяльності в Україні та під юрисдикцією України поза її межами;
259-3) розробляє разом з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади та Національною академією наук Загальнодержавну цільову науково-технічну космічну програму та забезпечує її виконання;
259-4) є державним генеральним замовником науково-дослідних робіт з дослідження та використання космічного простору, науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт з проектування, виготовлення та випробування космічної техніки, зокрема міжнародних космічних проектів;
259-5) забезпечує суб’єктів космічної діяльності в Україні необхідною нормативною документацією;
259-6) здійснює координацію та контроль за зовнішньоекономічною діяльністю в космічній сфері на відповідність законодавству та міжнародним договорам України;
259-7) надає підтримку щодо підготовки та реалізації міжнародних проектів у сфері дослідження та використання космічного простору;
259-8) організовує співробітництво України з іншими державами та міжнародними організаціями в космічній сфері, а також забезпечує збереження і розвиток наявних міжнародних зв’язків у сфері космічної діяльності;
259-9) вживає заходів, спрямованих на вдосконалення зовнішньоекономічних відносин України з іншими державами у сфері космічної діяльності;
259-10) затверджує порядок діяльності представництв генерального замовника — ДКА з контролю якості та прийняття космічної техніки та іншої продукції;

11. Міністр:

11) призначає на посаду та звільняє з посади керівників підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Мінекономіки, приймає рішення про їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності, вносить подання про представлення в установленому порядку працівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінекономіки, до відзначення державними нагородами України.

ПОВНОВАЖЕННЯ, ЯКІ ЗАЛИШИЛИСЯ У АГЕНТСТВА:

Фрагмент оновленого Положення про Державне космічне агентство України

1. Державне космічне агентство України (ДКА) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства та який реалізує державну політику у сфері космічної діяльності.

3. Основними завданнями ДКА є реалізація державної політики у сфері космічної діяльності.

4. ДКА відповідно до покладених на нього завдань:
1) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до сфери діяльності ДКА, розробляє пропозиції щодо його вдосконалення, готує проекти законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та в установленому порядку подає їх Міністру розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства;
3) погоджує проекти законів, інших актів законодавства, які надходять на погодження від інших центральних органів виконавчої влади, готує в межах повноважень, передбачених законом, висновки і пропозиції до проектів законів, інших актів законодавства, які подаються на розгляд Кабінету Міністрів України, та проектів законів, внесених на розгляд Верховної Ради України іншими суб’єктами права законодавчої ініціативи;
8) забезпечує створення та експлуатацію наземного і космічного сегментів супутникових систем зв’язку, мовлення та дистанційного зондування Землі, контролю і аналізу космічної обстановки, координатно-часового та навігаційного забезпечення;
9) вживає заходів до оперативного виявлення джерел небезпек та сприяє в межах своїх повноважень досягненню належного рівня надійності та ефективності систем державного управління в особливий період;
11) здійснює міжнародне співробітництво та реалізацію зовнішньої політики у межах своєї компетенції у сфері космічної діяльності;
13) здійснює заходи щодо розроблення та функціонування Системи сертифікації космічної техніки України (УкрССКТ), забезпечує суб’єкти космічної діяльності в Україні необхідною нормативною документацією;
14) бере участь у здійсненні заходів щодо адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу у сфері космічної діяльності;
16) забезпечує разом з міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади експлуатацію, підтримку та вдосконалення об’єктів космічної діяльності;
17) забезпечує ефективне використання науково-технічного і виробничого потенціалу підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, та створює умови для впровадження космічних технологій у виробництво конкурентоспроможної продукції для потреб внутрішнього та зовнішнього ринку;
18) забезпечує утилізацію твердого ракетного палива міжконтинентальних балістичних ракет РС-22;
19) забезпечує підготовку підвищення кваліфікації персоналу об’єктів космічної діяльності;
20) подає пропозиції до проекту державного замовлення на підготовку фахівців у сфері космічної діяльності;
21) забезпечує дотримання вимог законодавства у сфері охорони праці, цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки, охорони навколишнього природного середовища на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління;
23) веде Державний реєстр унікальних об’єктів космічної діяльності, здійснює державний нагляд за їх станом і використанням, вживає заходів для їх підтримки;
24) здійснює реєстрацію космічної техніки;
25) здійснює моніторинг та веде банк даних геофізичних спостережень і забезпечує його взаємодію з Національним центром даних системи сейсмічних спостережень і підвищення безпеки проживання населення в сейсмонебезпечних регіонах;
26) здійснює державний нагляд за дотриманням вимог безпеки космічної діяльності;
27) здійснює контроль за дотриманням вимог міжнародних договорів України про обмеження і заборону випробувань ядерної зброї, випробувань ядерної зброї на іноземних випробувальних полігонах і здійсненням ядерних вибухів у мирних цілях;
29) здійснює функції національного контактного пункту з питань дотримання положень Гаазького кодексу поведінки проти розповсюдження балістичних ракет;
30) забезпечує згідно із законодавством функції страхувальника під час проведення обов’язкового страхування об’єктів космічної діяльності (космічна інфраструктура), які є власністю України, а також обов’язкового страхування відповідальності;
31) здійснює розгляд звернень громадян з питань, пов’язаних з діяльністю ДКА, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління;
32) інформує громадськість про свою діяльність, забезпечує взаємодію з інститутами громадянського суспільства та врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики у сфері космічної діяльності;
33) сприяє розвитку соціального діалогу, проводить консультації із всеукраїнськими об’єднаннями профспілок і всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців щодо проектів законів, інших нормативно-правових актів з питань розроблення та реалізації державної політики у сфері трудових відносин, оплати праці, охорони праці, соціального захисту;
34) організовує наукову, науково-технічну, інвестиційну, інформаційну, видавничу діяльність, пропагування досягнень і передового досвіду, сприяє створенню і впровадженню сучасних інформаційних технологій та комп’ютерних мереж у сфері космічної діяльності;
35) здійснює інші повноваження, визначені законом.

9. ДКА очолює Голова, який призначається на посаду і звільняється з посади Кабінетом Міністрів України.

10. Голова ДКА:
2) визначає пріоритети роботи ДКА та шляхи виконання покладених на нього завдань, затверджує за погодженням з Міністром розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства плани роботи ДКА, звіти про їх виконання;
4) подає на розгляд Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства пропозиції щодо забезпечення формування державної політики у сфері космічної діяльності, розроблені ДКА проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, а також позицію щодо проектів, розробниками яких є інші міністерства;
4-1) забезпечує виконання ДКА наказів і доручень Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства з питань, що належать до сфери діяльності ДКА;
4-2) забезпечує взаємодію ДКА із структурним підрозділом Мінекономіки, відповідальним за взаємодію з ДКА;
4-3) забезпечує дотримання встановленого Міністром розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства порядку обміну інформацією між Мінекономіки та ДКА і вчасність її подання;
4-4) звітує перед Міністром розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства про виконання покладених на ДКА завдань, усунення порушень і недоліків, виявлених під час проведення перевірок діяльності ДКА, а також про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях;

11. Голова ДКА має заступників, у тому числі одного першого, які призначаються на посаду Кабінетом Міністрів України з-поміж кандидатур, внесених на підставі пропозицій Комісії з питань вищого корпусу державної служби за результатами конкурсу відповідно до законодавства про державну службу.
Заступники Голови ДКА звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра, Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства чи Голови ДКА.

13. Гранична чисельність державних службовців і працівників ДКА затверджується Кабінетом Міністрів України.
Структура апарату ДКА затверджується його Головою за погодженням з Міністром розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

Підписуйтесь на нас в Telegram: тут найцікавіші аерокосмічні новини!

Поділитися новиною: