Аэрокосмическое общество Украины
Аэрокосмический портал Украины
"Информационно-аналитический центр "Спейс-Информ"
 
В начало     Новости      Аналитика      Право      Магазин      Справочник      О нас
   
 
Аэрокосмическое общество Украины. УСТАВ.


Новости АКОУ     Цели и задания     Структура     Устав     Деятельность     Фотоархив

    1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

    1.1. АЕРОКОСМІЧНЕ ТОВАРИСТВО УКРАЇНИ (далі - Товариство) є добровільною, всеукраїнською, громадською організацією, яка об'єднує громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства на основі спільності інтересів та добровільності для виконання завдань, передбачених цим Статутом.
    1.2. Товариство здійснює свою діяльність на підставі права вільного прийому та вибуття з нього, рівноправності усіх членів та участі їх у принятті рішень щодо питань, передбачених цим Статутом.
    1.3. Діяльність Товариства поширюється на територію України.
    1.4. З моменту державної реєстрації, Товариство набуває права юридичної особи, веде самостійний баланс, має рахунки в установах банків, круглу печатку, штампи зі своїм найменуванням та інші реквізити. Товариство може мати символіку, зразки яких затверджуються Президією Товариства. Символіка реєструється в установленому законом порядку.
    1.5. Товариство має право від свого імені виступати учасником цивільно-правових відносин, укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, нести відповідальність за своїми зобов'язаннями всім належним Товариству на законних підставах майном, бути позивачем та відповідачем в суді, господарському суді та третейскому суді.
    1.6. Товариство здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, чинного законодавства України та цього Статуту.
    1.7. Втручання державних органів у діяльність Товариства, як і втручання Товариства у діяльність державних органів - не допускається, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.
    1.8. Юридична адреса Аерокосмічного Товариства України: Україна, 03680, м. Київ, вул. Боженка, 11.

    
2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ТОВАРИСТВА

    2.1. Основна мета Товариства: сприяння розвитку авіації та космонавтики в Україні та захист спільних інтересів членів Товариства.
    2.2. Основними завданнями Товариства є:
    - сприяння консолідації інтелектуального та виробничого потенціалів авіаційної та космічних галузей, розвиток міжвідомчих та міжрегіональних зв'язків в галузі високих технологій, сприяння комерціалізації та використанню космічних технологій в інших галузях економіки України;
    - сприяння розвитку наукових досліджень в авіаційно-косм космічній області;
    - сприяння, пропаганда і популяризація в суспільстві ідей дослідження і використання повітряно-космічного простору, сприяння формуванню атмосфери відкритості в стосунках авіаційної та ракетно-космічної галузі та громадськості;
    - сприяння розвитку інтересу до авіації і космонавтики у громадян України та представленню аерокосмічній спільноті України і світу перспективних ідей та проектів, які пов'язані із дослідженням та використанням повітряно-космічного простору;
    - розвиток та підтримка руху ветеранів авіації та космонавтики;
    - розвиток міжнародних зв'язків з Товариствами космонавтики (астронавтики) інших країн, активна пропаганда за кордоном досягнень вітчизняної авіаційно-ракетно-космічної науки та техніки, а також участь в здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов'язанням України;
    - задоволення та захист творчих, національних, культурних та інших інтересів членів Товариства;
    - підтримка перспективних аерокосмічних проектів, розширення кола їх учасників, залучення, в першу чергу, молоді, окремих організацій, підприємств та осіб до аерокосмічної діяльності.
    2.3. Для досягнення мети та реалізації завдань, визначених у цьому Статуті, Товариство має право у встановленому порядку:
    - захищати свої законні інтереси та інтереси членів Товариства;
    - сприяти у проведенні державної та науково-технічної політики у розвитку аерокосмічної науки, ракетно-космічної та авіаційної техніки і технологій;

    - приймати участь у реалізації національних та відомчих програм освітнього, екологічного, науково-технічного, науково-дослідного та економічного характеру спільно з державними органами, організаціями та закладами;
    - розповсюджувати ракетно-космічні та авіаційні знання в Україні, залучати молодь до занять аерокосмічною творчістю, конструкторською та науково-технічною діяльністю;
    - створювати та розвивати інформаційну базу даних;
    - видавати науково-технічну, інженерно-технологічну, мемуарно-історичну та довідково-інформаційну літературу, газети та журнали, які пов'язані з розвитком авіації та космонавтики;
    - доводити до широкої громадськості історію, досягнення та перспективи розвитку авіації та космонавтики, формувати громадську думку для сприяння подальшому розвитку аерокосмонавтики;
    - видавати та розповсюджувати інформацію та пропагувати цілі та завдання Товариства;
    - проводити виставки, науково-технічні конференції, диспути, семінари;
    - від свого імені укладати будь-які угоди з українськими та іноземними підприємствами, установами, організаціями, товариствами, фірмами та фізичними особами як в Україні, так і за її межами;
    - набувати майнових та інших прав, нести обов'язки;
    - мати у власності будь-яке рухоме та нерухоме майно;
    - вести спільну діяльність з українськими та іноземними підприємствами і організаціями та окремими громадянами;
    - створювати на території України та за її межами місцеві осередки;
    - відкривати у банках рахунки в українській та іноземній валютах;
    - виступати позивачем та відповідачем в суді та третейських судах;
    - приймати участь у розробці документів, необхідних для розвитку авіації та космонавтики;
    - розвивати та підтримувати рух ветеранів ракетобудування, космонавтики та авіації;
    - отримувати від державних та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для здійснення розвитку і виконання завдань Товариства, а також вносити в ці органи пропозиції з питань розвитку авіації та космонавтики України.
    2.4. З метою виконання статутних завдань і цілей, Товариство може здійснювати необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи, засновувати підприємства в порядку, встановленому законодавством.

    
3. УМОВИ І ПОРЯДОК ПРИЙОМУ В ІНДИВІДУАЛЬНІ ТА КОЛЕКТИВНІ ЧЛЕНИ ТОВАРИСТВА, ВИБУТТЯ ТА ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ НЬОГО

    3.1. Індивідуальними членами Товариства можуть бути громадяни України та громадяни інших держав, які в обов'язковому порядку, визнають цей Статут та беруть участь у вирішенні статутних завдань Товариства.
    3.2. Колективними членами Товариства можуть бути трудові колективи підприємств, установ, організацій, які розділяють і приймають участь у виконанні статутних завдань Товариства.
    3.3. Індивідуальні та колективні члени Товариства мають рівні права та обов'язки.
    3.4. Прийом у Товариство та добровільне вибуття з Товариства індивідуальних та колективних членів Товариства (далі - члени Товариства) здійснюється Президією Товариства або З'їздом (Загальними зборами членів) на підставі письмової заяви фізичної особи - для індивідуальних членів Товариства, та на підставі письмової заяви керівника та рішення трудового колективу про вступ до Товариства - для колективних членів Товариства. Індивідуальним членам Товариства видається членський квиток встановленого зразка. Колективним членам Товариства видається свідоцтво встановленого зразка.
    3.5. Виключення з членів Товариства здійснюється Президією Товариства або З'їздом (Загальними зборами членів) за порушення (невиконання вимог, несплату членського внеску тощо) цього Статуту та скоєння вчинків, що дискредитують звання члена Товариства.

    
4. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ТОВАРИСТВА

    4.1. Структура Товариства: місцеві осередки Товариства - З'їзд (Загальні збори членів) Товариства (далі - З'їзд Товариства), в період між З'їздами Товариства - Президія Товариства. Основою Товариства є місцеві осередки. Місцеві осередки створюються з ініціативи членів Товариства. Їх керівні органи обираються на зборах членів місцевого осередка. Чисельність керівного органу, форма його обрання, термін та склад повноважень, а також форми та методи роботи визначаються зборами членів місцевого осередка. Місцеві осередки проводять роботу на підставі своїх Положень, які приймаються вищим керівним органом місцевого осередка, не суперечить Статуту Товариства та затверджується Президією Товариства. В разі державної реєстрації їх у встановленому порядку, вони набувають статусу юридичної особи. Місцеві осередки можуть також легалізувати свою діяльність шляхом письмового повідомлення.
    4.2. Члени Товариства мають право:
    - брати участь у діяльності Товариства відповідно до цього Статуту;
    - вибирати та бути обраними у керівні органи Товариства (тільки індивідуальні члени та представники колективних членів Товариства, які є делегатами З'їзду Товариства);
    - звертатися до будь-якого органу Товариства з питаннями, заявами та пропозиціями і вимагати відповідь по суті звернення;
    - відкрито та вільно висловлювати свою думку та виступати з критикою на адресу будь-якого органу Товариства або члена Товариства, вносити пропозиції з будь-яких питань діяльності Товариства;
    - сплачувати у встановленому порядку цільові та благодійні внески;
    - бути нагородженим або заохоченим Товариством.
    4.3. Члени Товариства зобов'язані:
    - виконувати Статут Товариства, рішення З'їздів Товариства та Президії Товариства;
    - сплачувати у встановленому порядку і розмірі вступні та членські внески.
    4.4. До членів Товариства за порушення вимог Статуту, скоєння вчинків, що дискредитують звання члена Товариства, нанесення збитків Товариству або протидію в досягненні цілей і завдань, можуть застосовуватися наступні стягнення: попередження (рішення Президії або Президента Товариства); догана (рішення Президії або Президента Товариства), виключення з членів Товариства (рішення Президії Товариства або З'їзду Товариства).
    4.5. Член Товариства, що виключений із Товариства, може бути знову прийнятий в члени Товариства на загальних підставах. Член Товариства, що вибув або виключений із Товариства, не має права на майно та кошти Товариства.

    
5. КЕРІВНІ ОРГАНИ ТОВАРИСТВА

    5.1. Керівними органами Товариства є З'їзд Товариства, Президія Товариства, Президент Товариства.
    5.2. З'їзд Товариства є вищим керівним органом Товариства. З'їзд Товариства скликається за рішенням Президії Товариства або за рішенням не менше третини членів Товариства. З'їзд Товариства повноважний, якщо на ньому присутні більше половини членів Товариства (один членський внесок - один голос), згідно з затвердженими нормами представництва.
    5.3. З'їзд Товариства:
    - визначає концептуальні напрями та стратегічні завдання діяльності Товариства (Програму діяльності Товариства) на наступний період;
    - приймає Статут Товариства;
    - може приймати та виключати членів Товариства;
    - приймає рішення про реорганізацію або ліквідацію Товариства.
    5.4. Звітно-виборчий З'їзд Товариства скликається не рідше одного разу на п'ять років. На ньому заслуховуються та затверджуються звіти Президента та Голови ревізійної комісії Товариства, обирається Президент Товариства, члени Президії Товариства, Ревізійна комісія Товариства, Наглядова Рада Товариства.
    5.5. Всі рішення на З'їздах Товариства приймаються відкритим або закритим голосуванням. Рішення може бути прийнятим, якщо за нього проголосувала проста більшість зареєстрованих на З'їзді Товариства делегатів.
    5.6. Для управління діяльністю Товариства між Зїздами створюється Президія Товариства у складі Президента та членів Президії, обраних на З'їзді Товариства. В період між З'їздами Товариства права та обов'язки З'їзду Товариства виконує Президія Товариства. Рішення приймаються більшістю голосів членів Призидії Товариства. До компетенції Президії входить:

    - обрання та відкликання Президента та членів Президії Товариства з подальшим затвердженням на З'їзді Товариства;
    - обрання та відкликання членів Ревізійної комісії Товариства та Наглядової Ради Товариства з подальшим затвердженням на З'їзді Товариства;
    - призначення та звільнення Генерального директора;
    - затвердження річних результатів діяльності Товариства, затвердження звітів і висновків Ревізійної комісії;
    - створення, реорганізація та ліквідація на території України та за її межами місцевих осередків;
    - затвердження положень та визначення організаційної структури Товариства;
    - встановлення розміру, форми і порядку внесення членами Товариства вступних, членських, цільових та благодійних внесків та погодження для членів Товариства кількості (більше одного) вступних та членських внесків;
    - затвердження Програм діяльності Товариства та Загального кошторису Товариства;
    - заслуховування рекомендацій та пропозицій Директорату, Ревізійної комісії та Наглядової ради Товариства та прийняття по ним рішень.
    5.7. Президія Товариства має право:
    - скликати З'їзд Товариства та визначати порядок денний, для чого не пізніше, ніж за місяць до З'їзду Товариства оголошувати дату скликання та порядок денний і встановлювати норми представництва делегатів;
    - приймати та виключати членів Товариства;
    - приймати рішення щодо створення підприємств в порядку, встановленному законодавством для здійснення господарської діяльності Товариства;
    - формувати і контролювати Програми діяльності та Загальні кошториси Товариства;
    - планувати міжнародні зв'язки Товариства;
    - координувати найважливіші напрямки діяльності створених Товариством підприємств;
    - затверджувати перелік комітетів Товариства та напрямки їх діяльності;
    - вносити пропозиції до органів державної влади та самоврядування щодо поліпшення діяльності Товариства;
    - затверджувати знак (логотип), прапор, символіку, емблему, нагороди, посвідчення, зразки членського квитка та інші атрибути, що реєструються у встановленому порядку;
    - нагороджувати знаками Товариства членів Товариства та інших осіб.
    5.8. Президія Товариства зобов'язана контролювати і домагатися, щоб усі органи Товариства функціонували у межах даного Статуту та чинного законодавства України і виконували всі рішення З`їзду та Президії Товариства.
    5.9. Президент Товариства координує роботу Президії Товариства, представляє без доручення Товариство з питань діяльності Товариства у стосунках з державними, громадськими та іншими органами і організаціями, підприємствами та закладами. Президент Товариства своїм рішенням може передавати свої повноваження членам Президії Товариства. З членів Президії Товариства при необхідності можуть обиратися Віце-Президенти Товариства з затвердженням їх прав та обов'язків.

    6. ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ ТОВАРИСТВА

    6.1. Виконавчим органом Товариства є Директорат Товариства (Генеральний директор та Директори комітетів). Рішення Директорату Товариства оформлюються протоколами засідання Директорату Товариства та вводяться в дію наказами Генерального директора Товариства.
    6.2. Директорат Товариства зобов'язаний:
    - направляти діяльність Товариства на досягнення цілей та виконання завдань Товариства;
    -здійснювати необхідну організаційно-планову діяльність, яка спрямована на виконання статутних завдань, практичну реалізацію рішень З'їзду, Президії та Президента Товариства;
    - розробляти та подавати на затвердження Президенту Товариства Програми діяльності Товариства, Загальний кошторис Товариства та звіти про їх виконання.
    6.3. Директорат Товариства має право:

    - надавати пропозиції до Президії Товариства відносно заснування підприємств у порядку, встановленому законодавством для здійснення господарської діяльності Товариства;
    - призначати Директорів комітетів.
    6.4. Генеральний директор (голова директорату Товариства) очолює адміністративно-фінансово-господарську діяльність Товариства. Генеральний директор Товариства може передавати свої повноваження Директорам комітетів. Генеральний директор має право:
    - діяти без доручення від імені Товариства, представляти його в усіх установах та організаціях;
    - видавати накази Товариства;
    - розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах Загального кошторису Товариства;
    - підписувати банківські документи, контракти, угоди;
    - укладати договори, давати доручення, відкривати в установах банків розрахункові та інші рахунки;
    - визначати умови оплати праці робітників Товариства, затверджувати штатний розклад Товариства.
    6.5. Генеральний директор несе відповідальність за виконання Програм діяльності та Загального кошторису Товариства.
    6.6. Директори комітетів мають право:
    - керувати діяльністю комітетів;
    - формувати персональний склад членів комітетів;
    - розробляти програми діяльності комітету;
    - організовувати виконання програм діяльності комітету;
    - надавати пропозиції до Директорату відносно заснування підприємств в порядку, встановленому законодавством для здійснення господарської діяльності Товариства.
    6.7. Директори комітетів зобов'язані:
    - спрямовувати усю свою діяльність на досягнення цілей та виконання завдань Товариства;
    - розробляти та подавати на розгляд Директорату Товариства щорічний план діяльності комітету, пропозиції щодо участі комітету в програмах Товариства;
    - залучати для виконання комітетських програм членів Товариства;
    - брати участь в розробці та виконанні програм Товариства;
    - проводити заходи до залучення окремих організацій, підприємств та осіб до аерокосмічної діяльності;
    - проводити засідання комітетів, на яких розглядати результати роботи і пропозиції щодо програм комітету.
    6.8. До складу кожного з комітетів (виконавчого, інформаційного, наукового, інженерного, по роботі з молоддю, ветеранського, міжнародного та інших) входить Директор комітету та члени комітету. Директори та члени комітетів, як правило, є керівниками підприємств - колективних членів Товариства за напрямками діяльності комітетів.

    
7. ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ І ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ТА ІНШОГО МАЙНА

    7.1. Товариство набуває права власності на кошти та інше майно, що передається йому державою, членами Товариства, придбане ним на вступні чи членські внески, пожертви громадян, підприємств, закладів і організацій, а також на майно, придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах, не заборонених законом.
    7.2. Товариство має право на майно та кошти, придбані в результаті господарської та іншої комерційної діяльності створених ним госпрозрахункових установ та організацій, заснованих підприємств.
    7.3. Товариство та створені (співстворені) ним підприємства ведуть оперативний і бухгалтерський облік, статистичну звітність, реєструються в органах державної податкової інспекції та вносять до бюджету платежі і податки в порядку та розмірах, передбачених чинним законодавством.
    7.4. Кошти Товариства складаються із вступних та щорічних членських внесків членів Товариства, надходжень від створених (співстворених) Товариством підприємств, благодійних та цільових внесків та інших надходжень, що не суперечать чинному законодавству України.
    7.5. Кошти Товариства спрямовуються на утримання органів управління Товариства та статутну діяльність Товариства.

    7.6. Вступні та членські внески сплачуються до виконавчого органу Товариства. Розмір цих внесків для членів Товариства встановлюється Президією Товариства. Індивідуальні та колективні члени Товариства можуть сплачувати декілька внесків за погодженням Президії Товариства.
    7.7. Взаємовідносини між Товариством і створеними ним госпрозрахунковими установами, організаціями та підприємствами визначаються відповідними угодами.

    
8. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА ТА РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ ТОВАРИСТВА

    8.1. Наглядова Рада Товариства обирається із членів Товариства або інших осіб строком на п'ять років. Голова Наглядової Ради Товариства обирається членами Наглядової Ради Товариства.
    8.2. Наглядова рада Товариства наглядає за відповідністю діяльності Товариства Конституції України, чинному законодавству та цьому Статуту.
    8.3. Для контрольно-ревізійної діяльності обирається Ревізійна комісія Товариства з делегатів З'їзду Товариства строком на п'ять років. Голова Ревізійної комісії Товариства обирається членами Ревізійної комісії Товариства.
    8.4. Ревізійна комісія Товариства здійснює контроль за формуванням та виконанням Загального кошторису Товариства, за ефективністю використання коштів і майна Товариства, за станом обліку членів Товариства, за своєчасністю розгляду пропозицій, заяв і скарг членів Товариства, за виконанням прийнятих рішень з питань фінансово-господарської діяльності Товариства та проводить перевірки роботи Товариства з усіх вищезгаданих питань не рідше одного разу на рік. Всі звіти та пропозиції надаються З'їзду Товариства, а в період між З'їздами Товариства - Президії Товариства.

    
9. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

    9.1. Зміни та доповнення до цього Статуту розглядаються і приймаються на З'їздах Товариства, а в перервах між З'їздами - Президією Товариства з наступним затвердженням на З'їзді Товариства.
    9.2. Припинення діяльності Товариства може бути здійснено шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) чи ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску).
    9.3. Реорганізація Товариства здійснюється на підставі рішення З'їзду. При реорганізації Товариства вся сукупність прав та обов'язків переходить до його правонаступника (правонаступників).
    9.4. Ліквідація Товариства здійснюється на підставі Статуту або рішення суду. Орган, що прийняв рішення про припинення діяльності Товариства призначає ліквідаційну комісію. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління справами Товариства.
    9.5. Майно та кошти Товариства, в тому числі і при ліквідації, не можуть перерозподілятись між членами Товариства і використовуються для виконання Статутних завдань або на благодійні цілі, а у випадках, передбачених законодавчими актами, спрямовуються в доход держави.

 
 

   
 

Новости Аэрокосмического общества Украины

02/02/2006: Прошло первое заседание Общественной коллегии Национального космического агентства Украины
11/22/2004: Делегация Аэрокосмического общества Украины посетила Китай
05/27/2004: Делегация Аэрокосмического общества Украины посетила Житомирский военный институт радиоэлектроники
05/27/2004: Представители АКОУ посетили Авиационно-космический центр
05/05/2004: Представители Аэрокосмического общества Украины посетили КНР

       © Space-Inform,  Kiev, 2001  
 

При использовании материалов ссылка на "СПЕЙС-ИНФОРМ" обязательна